ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
website www.sec01.com
e-mail : chamai0502@obecmail.obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299394
หมายเลขโทรสาร 073-299394
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษมสุข พสุนธราธรรม (รักษาการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5980079, 086-4916316
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :