ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
website www.sec01.com
e-mail : special02@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-201049, 073-201052
หมายเลขโทรสาร 073-201052
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษมสุข พสุนธราธรรม (รักษาการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5980079, 086-4916316
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :