www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
ชื่อโรงเรียน(eng) -
ที่อยู่ หมู่ 7 โครงการทับทิมสยาม ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
website http://school.obec.go.th/songkrortrat/
E-Mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1761-67
หมายเลขโทรสาร -
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย พิมพา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1945-0281
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิไล วิรุจน์วรชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9541-6413
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email