www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) -
ที่อยู่ 83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
website -
E-Mail sskchainat@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5647-701
หมายเลขโทรสาร 0-5647-70
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำเริง กิปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9858-0886
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล มีทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3875-6673
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสิรินนา ไชยรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1953-2453
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาวดี ภุมรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8896-1916
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร เรือนสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-0736-8615
email