www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
ชื่อโรงเรียน(eng) R a jape a Jan u grog 24 Phayao
ที่อยู่ 575 หมู่ 13 บ้านน้ำริน ถนนจุน-เชียงคำตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
website http://www.rpk24.ac.th/
E-Mail py2chun130@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5446-8129
หมายเลขโทรสาร 0-5446-8129
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
facebook https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-24-255531727901304/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทอม. ศรีทิพย์ศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1784-8859
email tomsritipsak@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายราเชน ไชยทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 09-7949-7951
email Kruchen1961@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปิยะ. นามบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 09-7952-4265
email Namban604@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพูนสุข. โมกศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6197-5604
email wisdompoon2504@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ พรมมล
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3258-9336
email sorsor2505@gmail.com