ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Suksasongkhro Chiangmai School
ที่อยู่ 154 หมู่ 4 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
website http://sscmschool.ac.th/
e-mail : sscm.officer@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-121131
หมายเลขโทรสาร 053-121133
facebook https://web.facebook.com/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางประกาทิพย์ ผาสุก
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6702212
e-mail : pragathip@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1865551
e-mail : Klijang08@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันธิกานต์ ไชยซาววงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9852-3750
e-mail : nanthikarnning@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 093 3204690
e-mail : itharnik@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์ศักดิ์ ทะนันไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 083 322 4045
e-mail : pongsak0833224045@gmail.com