ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชื่อโรงเรียน(eng) Suksasongkraojitaree under the patronage of the Princess The Princess mother
ที่อยู่ 84 หมู่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
website -
e-mail : chitareewelfareschool@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-217128, 054-226823
หมายเลขโทรสาร 054-217128, 054-226823
facebook https://th-th.facebook.com/chitareewelfarechool/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเดช สุธรรมปวง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6709482
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนาทิพย์ อูปแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 084 9483765
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนารีรัตน์ รีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 098 7482933
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 086 1141340
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุก
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -