ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชื่อโรงเรียน(eng) Suksasongkraojitaree under the patronage of the Princess The Princess mother
ที่อยู่ 84 หมู่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
website -
e-mail : chitareewelfareschool@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-217128, 054-226823
หมายเลขโทรสาร 054-217128, 054-226823
facebook https://th-th.facebook.com/chitareewelfarechool/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเดช สุธรรมปวง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6709482
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8381186
e-mail : chanphen_na@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชยุต ข่าขันมะลี
เบอร์โทรศัพท์ : 08-57112715
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -