www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อโรงเรียน(eng) Maha Sarakham Special Education Center
ที่อยู่ 268 หมู่ 6ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
website http://www.secsk.com
E-Mail special_510@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4397-10
หมายเลขโทรสาร 0-4397-10
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชลิต วิพัทนะพร
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1508-0991
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิทยา ดีปราสัย
เบอร์โทรศัพท์ : 09-0849-8670
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email