ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Nonthaburi Special Education Center
ที่อยู่ 111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
website http://www.nonthaburispc.com/
e-mail : sec_nonthaburi@obecmail.obecmail.obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1475244
หมายเลขโทรสาร 02-1957756
facebook https://www.facebook.com/nonthaburispc/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิชุดา โชคภูเขียว
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8791078
e-mail : vichuda.xfairy2551@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ
เบอร์โทรศัพท์ : 087 9923101
e-mail : maythiphaka@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 097 2956129
e-mail : expensive_2529@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :