www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโรงเรียน(eng) Kamphaeng Phet Special Education Center
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
website http://speckpp.org
E-Mail speckpp@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5571-425
หมายเลขโทรสาร 0-5571-367
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ คำภู
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1882-0182
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุรินทร์ สารีคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1882-0182
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email