www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 10, Ubon Ratchathani
ที่อยู่ 501 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
website http://www.ubonspecial10.go.th
E-Mail ubonspecial10@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4528-130
หมายเลขโทรสาร 0-4528-130
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล เสนบุญ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-889-5159
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนัส สุขนา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1016-7543
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางธณัฐชนก ฉิมพลี
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1265-0677
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email