www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 9, Khon Kaen
ที่อยู่ 761 หมู่ 14 ซอยปัญญา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4000
website http://www.kksped9.com
E-Mail kk150@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-905
หมายเลขโทรสาร 0-4323-90
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพดล ธุลีจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-0007-6699
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดรุณี มูลคำภา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4816-3719
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพจนา ธุระนนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6857-9666
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email