www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 8, Chiang Mai
ที่อยู่ 353 หมู่ 8ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
website -
E-Mail special08_cm@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-22
หมายเลขโทรสาร 0-5311-223
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดิสรณ์ พวงทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1992-7236
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุไร กุลศล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1530-7988
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญธรรม รัตนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9855-6119
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email