www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 6, Lop Buri
ที่อยู่ 41 หมู่ 7 ริมคลองชลประทาน สะพาน 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
website -
E-Mail Special_6lopburi@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3642-00
หมายเลขโทรสาร 0-3642-0
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยพร พันธ์น้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6667-0149
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานะ ภูมิธิ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9807-9127
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email