www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 2, Yala
ที่อยู่ หมู่ 6ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9500
website http://school.obec.go.th/yalaspecial2
E-Mail special02@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7320-104
หมายเลขโทรสาร 0-7320-105
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษมสุข พสุนธราธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1598-0079
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางดรุณี สุขสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7475-0143
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email