ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Pathom School for the Deaf, Nakhon Pathom
ที่อยู่ 69 ตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
website http://school.obec.go.th/deaf-np/
e-mail : ss.np@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-332309, 034-227669, 087-5316660
หมายเลขโทรสาร 034-227670
facebook https://www.facebook.com/ssnpschool
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมนึก เหลืองอ่อน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3442801
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9816-6066
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -