www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Khon Kaen School for the Deaf, Khon Kaen
ที่อยู่ 93 หมู่ 17 ถนนเหล่านาดีตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
website http://www.skkd.net/
E-Mail sskhonkaen@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4322-1751
หมายเลขโทรสาร 0-4322-2692
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9569-2030
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนะ โนนทนวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7437-4747
email sskhonkaen@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1053-0806
email chatchamnan@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิชุดา โชคภูเขียว
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6879-1078
email Vichuda.fairy2551@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -