www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนโสตศึกษาตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
website http://www.anusarn-deaf.ac.th
E-Mail anusarnsunthorn_cm@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-24
หมายเลขโทรสาร 0-5335-717
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางยุพิน คำปัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1632019
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดิศร แดงเรือน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9855-4309
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -