www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ 50 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
website http://www.swcm.ac
E-Mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5349-814
หมายเลขโทรสาร 0-5349-814
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวงทอง ศรีวิลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5950146
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเสมอจิต ชูหอยทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7007724
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -