ชื่อโรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
ชื่อโรงเรียน(eng) Phuket Panyanukun School, Phuket
ที่อยู่ 133 ตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
website https://sites.google.com/site/phuketpayanuk/
e-mail : ssphuket@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 076-260448, 081-7321927
หมายเลขโทรสาร 076-260444
facebook https://www.facebook.com/phuketpanyanukul?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางประกาทิพย์ ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6702212
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนภาพร พรหมสร
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4638594
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -