ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงเรียน(eng) Phitsanulok Panyanukun School, Phitsanulok
ที่อยู่ 79 หมู่ 3 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
website http://www.plpanya.org/
e-mail : pl_panyanukul@windowslive..com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-299260 ต่อ 200
หมายเลขโทรสาร 055-299260 ต่อ 413
facebook https://www.facebook.com/plpanyaschool
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดา เรืองเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8879945
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวีระดี กองแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7030613
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรถพล บัวชุม
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1959527
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -