ชื่อโรงเรียน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
ชื่อโรงเรียน(eng) Nan Panyanukun School, Nan
ที่อยู่ 103 หมู่ที่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
website http://www.nanpanya.com/
e-mail : Nanpanyanukul@yahoo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-601075
หมายเลขโทรสาร 054-601023
facebook https://www.facebook.com/nanpunyaschool/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพงษ์ อุ่นใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0345499
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจตน์ ชุ่มวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4311673
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงคราญ ดวงตา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2871303
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :