www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ 103 หมู่ 15ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
website http://www.nanpanyanukul.com
E-Mail Nanpunyanukul@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5460-107
หมายเลขโทรสาร 0-5460-102
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพงษ์ อุ่นใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5034-5499
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงคราญ ดวงตา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1287-1303
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจตน์ ชุ่มวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1287-1303
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email