เอกสารดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน คลิก!!
การทดลองใช้คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์รีสอร์ทวงศ์สว่าง๑๙ กรุงเทพมหานคร คลิก!! รวมหลักสูตรนิเทศ คลิก!!

เอกสารการรับนักเรียน ปี 2561 คลิก!!
O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 คลิก!!
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง คลิก!!
แนวทางการประเมินสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลิก!!
มาตรฐานด้านโภชนาการ สำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ คลิก!!
เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ปีการศึกษา 2560 คลิก!!
O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2558 คลิก!!
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ .doc / .pdf
แบบสอบถาม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย สำหรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ คลิก!!
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.59 คลิก!! / คลิก!!
แนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ คลิก!!
O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 คลิก!!

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2560 และ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 คลิก!!
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตรวจการจ้างสถานศึกษา สังกัด สศศ. ระหว่างวันที่ 22-30 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จ.นนทบุรี คลิก!!
เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิก!!
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ เวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี คลิก!!
อบรมผู้คุมงาน ณ โรงแรมเดอะแล็กกาซี่ คลิก!!

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิก!!
วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก!!
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พุทธศักราช 2560 คลิก!!
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2560 คลิก!!
ชุดคู่มือศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยฯ 3 เล่ม ปี 2559
   - คู่มือการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
   - คู่มือประเมินการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรืื้อรังในโรงพยาบาล
   - หลักสูตรอบรมครูผู้สอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2558)
สรุปผลการดำเนินงานหน่วยบริการ ปีการศึกษา 2560 คลิก!!
งานวิจัย แนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก!!
แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2558 คลิก!!
โปรแกรมการพัฒนาทักษาการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2558 คลิก!!
มาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเจ็บป่วยฯ เพื่อประกันคุณภาพภายใน (เอกสารการอบรม 26-28 ก.ค. 2559) คลิก!!
คู่มือ IEP Online คลิก!!
โปรแกรม IEP Online คลิก!!
วีดีโอสอนติดตั้ง IEP ONLINE คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรวม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร คลิก!!
แนวทางพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 ส่วนที่4
คู่มือเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ส่วนที่1 ส่วนที่2
คู่มือส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายฯ ปก คลิก!! / คู่มือ คลิก!! / คำสั่ง คลิก!!
โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย คลิก!!

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คลิก!!
ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 คลิก!!
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว คลิก!!
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2558 คลิก!!
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. พ.ศ. 2558 คลิก!!
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) คลิก!!

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ คลิก!!
การวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คลิก!!
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์ฯ / เฉพาะ / การศึกษาสงเคราะห์
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (01-11-2560) คลิก!!

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1734/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 คลิก!!
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และฉบับเพิ่มเติม คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ ฝ่ายวิชาการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 23-25 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัตการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด สศศ. งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย คลิก!!
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมที่ 2) วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร คลิก!!

คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) คลิก!!
ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 คลิก!!
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว คลิก!!
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) คลิก!!
หลักเกณฑ์การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 คลิก!!

คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ คลิก!!
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิก!!
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ คลิก!!
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อวีดีทัศน์การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ 6-7 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะลอร์ฟ รีสอร์ท คลิก!!
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนผ่านและส่งต่อสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 59 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
- career planning คลิก!!
- หลักการใช้และประมวลผลแบบทดสอบฯ คลิก!!
- ทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตฯ คลิก!!
- บรรยาย_บริการแนะแนวบริการปรึกษา 23 ม.ค.59 (ไฟล์ปริ้น).ppt คลิก!!

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ๒๕๕๙
- แบบรูปรายการ คลิก
- รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง คลิก

การเขียนกำหนดการการจัดโครงการที่ถูกต้อง คลิก!!
ข้อควรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรภาคเอกชน คลิก!!
แบบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!