• กลุ่มสถานศึกษาในสังกัด สศศ.
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • เอกสารเผยแพร่
 • Knowledge Management

 • เอกสารดาวน์โหลด


  การทดลองใช้คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลิก!!
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์รีสอร์ทวงศ์สว่าง๑๙ กรุงเทพมหานคร คลิก!! รวมหลักสูตรนิเทศ คลิก!!

  เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
  ปีการศึกษา 2560 คลิก!!
  O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2558 คลิก!!
  การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ .doc / .pdf
  แบบสอบถาม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย สำหรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ คลิก!!
  การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.59 คลิก!! / คลิก!!
  แนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ คลิก!!
  O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 คลิก!!

  เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิก!!
  เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ เวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี คลิก!!
  อบรมผู้คุมงาน ณ โรงแรมเดอะแล็กกาซี่ คลิก!!

  แนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก!!
  แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2558 คลิก!!
  โปรแกรมการพัฒนาทักษาการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2558 คลิก!!
  (ฉบับสมบูรณ์) คู่มือจัดตั้งหน่วยบริการ (20 ก.ย. 2559) คลิก!!
  (ฉบับสมบูรณ์) มาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเจ็บป่วยฯ เพื่อประกันคุณภาพภายใน (เอกสารการอบรม 26-28 ก.ค. 2559) คลิก!!
  คู่มือ IEP Online คลิก!!
  โปรแกรม IEP Online คลิก!!
  วีดีโอสอนติดตั้ง IEP ONLINE คลิก!!
  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรวม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร คลิก!!
  แนวทางพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 ส่วนที่4
  คู่มือเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ส่วนที่1 ส่วนที่2
  คู่มือส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายฯ ปก คลิก!! / คู่มือ คลิก!! / คำสั่ง คลิก!!
  โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย คลิก!!

  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คลิก!!
  ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 คลิก!!
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
  พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว คลิก!!
  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2558 คลิก!!
  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. พ.ศ. 2558 คลิก!!

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัตการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด สศศ. งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย คลิก!!
  ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมที่ 2) วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร คลิก!!

  คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) คลิก!!

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนผ่านและส่งต่อสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 59 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
  - career planning คลิก!!
  - หลักการใช้และประมวลผลแบบทดสอบฯ คลิก!!
  - ทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตฯ คลิก!!
  - บรรยาย_บริการแนะแนวบริการปรึกษา 23 ม.ค.59 (ไฟล์ปริ้น).ppt คลิก!!

  รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ๒๕๕๙
  - แบบรูปรายการ คลิก
  - รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง คลิก

  แบบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!