www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(2) ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษา ด้านการสาธิต ฝึกอบรม การผลิต การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง
(3) กำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(4) วิจัยและพัฒนาระบบการกระจายเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล
(5) ผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(6) กำกับ ติดตาม และประเมินผล การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
ชื่อ นางน้องนุช ธราดลรัตนากร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
เบอร์โทร โทรสำนักงาน 0-2532-2142 โทรสาร 0-2532-4713 ภายใน - มือถือ 08-9188-8286
E-mail