กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(Research and Development of Media,Technology and Educational Facilities for People
with Disabilities Group)

  นางน้องนุช ธราดลรัตนากร  

นางน้องนุช ธราดลรัตนากร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ว่าที่ ร.อ.อารักษ์ ตังครโยธิน นางสาวศศิ แซ่เฮ้า


ว่าที่ ร.อ.อารักษ์ ตังครโยธิน
นายช่างเทคนิคอาวุโส
นางสาวศศิ แซ่เฮ้า
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ


       
นายธเนศ แซ่แต้ นายปิยชาติ เพิ่มศรี นายอาทร ผูกรักษ์
นายธเนศ แซ่แต้
นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน


นายปิยชาติ เพิ่มศรี
พนักงานราชการ
นายอาทร ผูกรักษ
พนักงานราชการ
       
นางสาวศรีริตา วุฒิปกร์ธาดา นางสาวนภาพร เทพจันทร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมนกาญ ทิพย์เตโช นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์
นางสาวศรีริตา วุฒิปกร์ธาดา
พนักงานราชการ
นางสาวนภาพร เทพจันทร์
พนักงานราชการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมนกาญ ทิพย์เตโช
พนักงานราชการ
นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์
พนักงานราชการ
       
นางสาวปาริชาติ ศรีงาม นางสาวอรทัย อินลา นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี
นางสาวปาริชาติ ศรีงาม
พนักงานราชการ
นางสาวอรทัย อินลา
พนักงานราชการ
นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์
พนักงานราชการ
นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี
พนักงานราชการ
นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต นางสาวศศกร สร้อยศรี
นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต
พนักงานราชการ
นางสาวศศกร สร้อยศรี
พนักงานราชการ


นายลิ้ม บ้านมอญ
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ช3
นายมนู สุระพันธุ์      
นายมนู สุขะพันธุ์
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ช3
     
       

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (Research and Development of Media,Technology and Educational Facilities for People with Disabilities Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(2) ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษา ด้านการสาธิต ฝึกอบรม การผลิต การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง
(3) กำหนดมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(4) วิจัยและพัฒนาระบบการกระจายเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล
(5) ผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(6) กำกับ ติดตาม และประเมินผล การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร :02-5317475
เบอร์ภายใน : 5556
โทรสาร :02-5324713
e-mail : -