www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ วางผัง ออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ประมาณราคากลาง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง ของสถานศึกษา
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
(3) ควบคุมคุณภาพ กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และราคากลางมาตรฐาน
(4) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและบริการงานด้านอาคารสถานที่กับสถานศึกษา
(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
ชื่อ นายจิตการ การสมจิตต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
เบอร์โทร โทรสำนักงาน 0-2288-5516 โทรสาร 0-2288-5517 ภายใน 5516 มือถือ 08-1860-8900
E-mail