กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
(Design and Construction for Schools Group)

  นายจิตการ การสมจิตต์  
  นายจิตการ การสมจิตต์
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
 
 

 

 
นายศุพลพงษ์ บัวหล้า นายภรรทนพ โพธาทิพย์ นายเอกลักษณ์ ทองเรืองศรี
นายศุพลพงษ์ บัวหล้า
นายช่างโยธาอาวุโส


นายภรรทนพ โพธาทิพย์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายเอกลักษณ์ ทองเรืองศรี
สถาปนิกปฏิบัติการ
       
ว่าที่ ร.ต.สังเวียน ไวยปรีชา    
ว่าที่ ร.ต.สังเวียน ไวยปรีชา
นายช่างเทคนิคอาวุโส


   
       

กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา (Design and Construction for Schools Group) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ วางผัง ออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ประมาณราคากลาง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง ของสถานศึกษา
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
(3) ควบคุมคุณภาพ กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และราคากลางมาตรฐาน
(4) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและบริการงานด้านอาคารสถานที่กับสถานศึกษา
(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทร : 02-2885516
เบอร์ภายใน : 5516
โทรสาร :02-2885517
e-mail : -