www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม

  นางอนงค์  ผดุงชีวิต  
 

นางอนงค์ ผดุงชีวิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม

 
นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปทิตตา การสมโชค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
       
นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวณัฐวริน พูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ
นางสาวสรวีย์ กชมน
ครูอัตราจ้าง
งานสารบัญกลุ่มฯ
 
     
นางสาวอมรรัตน์ สัตย์ธรรม
ครูอัตราจ้าง
     
       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(3) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(4) ส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการเรียนร่วม มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จัดเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร. 0-2288-5543-44
เบอร์ภายใน 5543-44
Fax. 0-2628-5081