>


 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม
(Educational Promotion in Special Education and Inclusive Center Group)

  นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต  
 

นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม

 
นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์ นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นางสาวปทิตตา การสมโชค
นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปทิตตา การสมโชค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
       
นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย นางสาวสรวีย์ กชมน นางสาวอัจรา ประกอบผลดี

นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสรวีย์ กชมน
พนักงานราชการ
นางสาวอัจรา ประกอบผลดี
พนักงานราชการ
       
   
       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม (Educational Promotion in Special Education and Inclusive Center Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(3) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(4) ส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการเรียนร่วม มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จัดเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2885543-44
เบอร์ภายใน : 5543-5544
Fax : 02-6285081