กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(Educational Promotion in Schools for Disabilities Group)

  นางจิรัฐยา ไชยสาร  
  นางจิรัฐยา ไชยสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
 
 

 

 
นายสามารถ รัตนสาคร นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ นายวิทวัส สุฤทธิกุล
นายสามารถ รัตนสาคร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายวิทวัส สุฤทธิกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
       
นางสาวฐิติพร พร้อมฤกษ์ นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์
นางสาวฐิติพร พร้อมฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

       
นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ นางสาวกนกพร มินทะขัติ นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์
นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ
พนักงานราชการ
นางสาวกนกพร มินทะขัติ
พนักงานราชการ
นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์
พนักงานราชการ
นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์
พนักงานราชการ
       
นายถิรวุฒิ อินสาคำ นายภุชงค์ เนตยากร นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น
นายถิรวุฒิ อินสาคำ
พนักงานราชการ
นายภุชงค์ เนตยากร
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น
พนักงานราชการ
นางสาวพรนิภา สายแจ้ง นางสาวศศกร สุภาพทรง

นางสาวพรนิภา สายแจ้ง
พนักงานราชการ

นางสาวศศกร สุภาพทรง
ครูอัตราจ้าง
       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ (Educational Promotion in Schools for Disabilities Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(3) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(5) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
(6) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนพิการ ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(8) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
และมาตรฐานการศึกษาสำหรับคนพิการ
(9) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียน
(10) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(11) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(12) ประสานและส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ
(13) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม
(14) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนทั่วไปและคนพิการ
(15) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของตนเอง
(16) ส่งเสริมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
(17) ส่งเสริมงานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(18) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

เบอร์โทร : 02-6285083
เบอร์ภายใน : 5545
โทรสาร : 02-6285083
e-mail : -