www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(3) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(5) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
(6) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนพิการ ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(8) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและมาตรฐานการศึกษาสำหรับคนพิการ
(9) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียน
(10) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(11) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
(12) ประสานและส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ
(13) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม
(14) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนทั่วไปและคนพิการ
(15) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของตนเอง
(16) ส่งเสริมเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
(17) ส่งเสริมงานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(18) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   
ชื่อ นางลำพึง ศรีมีชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
เบอร์โทร โทรสำนักงาน 0-2628-5083 โทรสาร 0-2628-5083 ภายใน 5545 มือถือ 08-9788-4477
E-mail