www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

กลุ่มแผนและงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอสาธารณชน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารสารสนเทศ รับรองตามดัชนีชี้วัดที่รับผิดชอบ ในด้านการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในเอกสารคู่มือการรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ งานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการ/กิจกรรม
(5) ศึกษา วิเคราะห์จัดทำเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กด้วยโอกาส
(6) ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนพัฒนาและกรอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กด้อยโอกาสทั้งในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ และรายละเอียดประกอบคำชี้แจงตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภาทุกงบรายจ่าย รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการจัดระบบเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กด้อยโอกาส
(9) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   
ชื่อ นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
เบอร์โทร โทรสำนักงาน 0-2288-5557 โทรสาร 0-2280-5553 ภายใน 5547 มือถือ 08-9009-5337
E-mail