กลุ่มแผนและงบประมาณ
(Plan and Budget Group)

  นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา  
  นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
 
 

 

 
นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย นางสาวอัญชลี ถนอมวำ นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ
นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัญชลี ถนอมวำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
       
นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร นายเอกชัย นาสมปอง นายชัยวัฒน์  ทองนาค นายพุทธพงศ์  จริยามา
นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเอกชัย นาสมปอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายชัยวัฒน์ ทองนาค
พนักงานราชการ
นายพุทธพงศ์ จริยามา
พนักงานราชการ
       
นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ นายประจบ พิสกุล นางสาวกนกพรรณ คลังจันทร์

นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์
พนักงานราชการ

นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์
พนักงานราชการ
นายประจบ พิสกุล
พนักงานราชการ

       
นางสาวกนกพรรณ คลังจันทร์ นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย นางสาวกนกพรรณ คลังจันทร์ นายอังกูร เชาว์เอนก

นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย
พนักงานราชการ

นายอังกูร เชาว์เอนก
พนักงานบริการทั่วไป

       

กลุ่มแผนและงบประมาณ (Plan and Budget Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอสาธารณชน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารสารสนเทศ รับรองตามดัชนีชี้วัดที่รับผิดชอบ ในด้านการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในเอกสารคู่มือการรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ งานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการ/กิจกรรม
(5) ศึกษา วิเคราะห์จัดทำเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กด้วยโอกาส
(6) ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนพัฒนาและกรอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและเด็กด้อยโอกาสทั้งในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำเอกสารรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ และรายละเอียดประกอบคำชี้แจงตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภาทุกงบรายจ่าย รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการจัดระบบเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการ
 
และเด็กด้อยโอกาส
(9) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2885547-9
เบอร์ภายใน : 5547
โทรสาร :02-2885553
e-mail : -