กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
(Personnel Administration in Educational Institutions Group)

  นางอนงค์  ผดุงชีวิต  

นางสมลักษณ์ ผู้มีโชคชัย
นักทรัพยากรณ์บุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

นางยุภา แซ่ลิ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรำไพ บุตรธนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนนท์ วีรธนนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
       
นางเฉลิมศรี สิริทองทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณปภัช ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง
พนักงานราชการ
       
นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย
พนักงานราชการ
นางสาวยุคลธร ดุษดี
พนักงานราชการ
นางสาววราพร พลทอง
พนักงานราชการ
นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
พนักงานราชการ
       
นางสาวพจนา ชำนาญกุล
พนักงานราชการ
นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
พนักงานราชการ
นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
พนักงานราชการ
       
นางสาวพยอม ทองปาน
นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม
พนักงานราชการ
นางสาวพยอม ทองปาน
พนักงานราชการ
นางสาวพัทยา ทิศเนตร
พนักงานราชการ
นายอดิพงษ์ จำนงค์เนียร
พนักงานราชการ
       
นางสาววราพร พลทอง  
นางสาวปิยนุช เนี่ยมอินทร์
พนักงานราชการ
นายนุชา สิริสินเพิ่มพูน
พนักงานราชการ
นายนิติพัฒน์ สิขัณฑกะสมิตร
จ้างเหมาบริการ
 
       

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา (Personnel Administration in Educational Institutions Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยาฐานะ
(2) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
(3) ดำเนินงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ
(5) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(6) ดำเนินงานวิจัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และดำเนินคดีของรัฐ
(7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) จัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร 0-2288-5552
ภายใน 5552
โทรสาร 002280-7045