www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

 

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

  นางอนงค์  ผดุงชีวิต  
 

นางสมลักษณ์ ผู้มีโชคชัย
นักทรัพยากรณ์บุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

 
นางอารีรัตน์ อ่อนทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางเฉลิมศรี สิริทองทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุภา แซ่ลิ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรำไพ บุตรธนู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
       
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
พนักงานราชการ
นางสาวอภิสรา ทันใจ
พนักงานราชการ
นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
พนักงานราชการ
นางสาวอำภาพรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์
พนักงานราชการ
       
นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง
พนักงานราชการ
นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย
พนักงานราชการ
นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
พนักงานราชการ
นางสาววราพร พลทอง
พนักงานราชการ
       
นางสาวยุคลธร ดุษดี
พนักงานราชการ
นางสาวพจนา ชำนาญกุล
พนักงานราชการ
นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
พนักงานราชการ
นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว
พนักงานราชการ
       
นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
พนักงานราชการ
นางสาวพยอม ทองปาน
พนักงานราชการ
นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม
พนักงานราชการ
นางสาวพัทยา ทิศเนตร
พนักงานราชการ
       
   
นายปิยะพงษ์ ตาสิติ
พนักงานราชการ
นายอดิพงษ์ จำนงค์เนียร
พนักงานราชการ
   
       

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยาฐานะ
(2) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
(3) ดำเนินงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ
(5) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(6) ดำเนินงานวิจัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และดำเนินคดีของรัฐ
(7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) จัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร 0-2288-5552
ภายใน 5552
โทรสาร 002280-7045