กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
(Personnel Administration in Educational Institutions Group)

  นางสมลักษณ์ ผู้มีโชคชัย  

นางรำไพ บุตรธนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

นายรณทัด จุลวัฒนะ
นายรณทัด จุลวัฒนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

       
นางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล นางสาวณปภัช ขันตีนางสาวณัฎฐ์ชยา ปราบพาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณปภัช ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       
นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย นางสาวยุคลธร ดุษดี นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง
พนักงานราชการ
นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย
พนักงานราชการ
นางสาวยุคลธร ดุษดี
พนักงานราชการ
นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร
พนักงานราชการ
       
นางสาวพจนา ชำนาญกุล นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
นางสาวพจนา ชำนาญกุล
พนักงานราชการ

นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
พนักงานราชการ
       
นางสาวพยอม ทองปาน นางสาวพัทยา ทิศเนตร นางสาววราพร พลทอง

นางสาวพยอม ทองปาน
พนักงานราชการ
นางสาวพัทยา ทิศเนตร
พนักงานราชการ
นางสาววราพร พลทอง
พนักงานราชการ
       
 
       

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา (Personnel Administration in Educational Institutions Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยาฐานะ
(2) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
(3) ดำเนินงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ
(5) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(6) ดำเนินงานวิจัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และดำเนินคดีของรัฐ
(7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) จัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร 0-2288-5552
ภายใน 5552
โทรสาร 002280-7045