กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(Educational Manangement Development for People with Disabilities and Disadvantaged Group)

  นางสาวจิรภา พลจันทร์  
 

นางสาวจิรภา พลจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

 
นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า นางสาวยมนา พินิจ


นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวยมนา พินิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
       
นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล    
นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล
พนักงานราชการ
   
       

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (Educational Manangement Development for People with Disabilities and Disadvantaged Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ประสานงานและจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม
(3) เร่งจัดทำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
(4) กำหนดนโยบายด้านบริหาร และกลไกการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
(5) ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และการศึกษาสงเคราะห์
(7) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2825820
เบอร์ภายใน : 5556
โทรสาร : 02-2825820
e-mail : porkorsor@gmail.com