กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

  นางสาวจิรภา พลจันทร์  
 

นางสาวจิรภา พลจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาการนักวิชารการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

 
นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า นางสาวยมนา พินิจ นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน
นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวยมนา พินิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
       
นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล      
นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล
พนักงานราชการ
     
       

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ประสานงานและจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม
(3) เร่งจัดทำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีการที่เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
(4) กำหนดนโยบายด้านบริหาร และกลไกการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
(5) ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และการศึกษาสงเคราะห์
(7) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 02-2825820
เบอร์ภายใน : 5556
โทรสาร : 02-2825820
e-mail : porkorsor@gmail.com