www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

มีอำนาจหน้าที่
จัดวางแผนดำเนินการจัดการกองทุนและบริหารกองทุนโดยจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ควบคุม กำกับ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ บริหารจัดการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตามนัยมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(2) บริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(3) จัดทำเอกสารรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบคำของบประมาณประจำปี ของสำนักงบประมาณ
(4) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี (แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ในโปรแกรมระบบจัดทำงบประมาณพร้อมทั้งจัดทำเอกสารคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองทุนฯ และการจัดทำ MTEF ในแผนกลยุทธิ์
(5) จัดทำรายงานฐานข้อมูลเพื่อรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง CFO
(6) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
(7) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความเห็นชอบ
(8) วิเคราะห์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุน และแจ้งผลการอนุมัติพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
(9) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ พร้อมจัดทำรายงานการประชุม
(10) ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(11) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
(12) ติดตามประเมินผลโครงการและการใช้เงินกองทุน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(13) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีทั้งหมดตามหลักบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(14) จัดทำงบการเงินประจำปีของกองทุนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
(15) จัดทำรายงานสถานการณ์เงินกองทุนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(16) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน
(17) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(18) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
ชื่อ นางกัลยา อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
เบอร์โทร โทรสำนักงาน 0-2288-5562 โทรสาร 0-2628-8969 ภายใน 5562 มือถือ 08-1841-5595
E-mail  

เอกสารดาวน์โหลด

พรบ.เกี่ยวกับกองทุน

แบบฟอร์มขอเงินกองทุน