กลุ่มบริหารทั่วไป

  นางศิริกุล พานพล  
 

นางศิริกุล พานพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 
นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ นางศุภาลัย จันทรีย์ นางจรียาภรณ์ ทิพย์รัตน์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชา
นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศุภาลัย จันทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจรียาภรณ์ ทิพย์รัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชา
เจ้าพนักงานธุรการ
       
นางเพ็ญประภา แรงโสม นายประจน เอี่ยมฤทธิ์ นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง นายจีระพันธ์ แก้วสอาด
นางเพ็ญประภา แรงโสม
พนักงานธุรการ 4
นายประจน เอี่ยมฤทธิ์
พนักงานธุรการ 4
นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง
พนักงานธุรการ 4
นายจีระพันธ์ แก้วสอาด
พนักงานธุรการ 4
       
นางสาลี่ มะลีมาน นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ นายณัฐพงศ์ นัยจิต นางสาวลักขณา โธนบุตร
นางสาลี่ มะลีมาน
พนักงานธุรการ 4
นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
พนักงานราชการ
นายณัฐพงศ์ นัยจิต
พนักงานราชการ
นางสาวลักขณา โธนบุตร
พนักงานราชการ
       
นางสาวนลินภัสร์ พูลเกษมชญากิตต์ นางสาวพิมพ์พิศา ภู่เกษมสมบัติ    

นางสาวนลินภัสร์ พูลเกษมชญากิตต์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมพ์พิศา ภู่เกษมสมบัติ
ครูอัตราจ้าง
   
       

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (General Administration Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณในสำนัก
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสำนัก
(4) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนัก
(6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(7) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
(8) บริหารงานบุคลากรและการพัฒนาองค์กรในสำนัก
(9) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักที่มิใช่งานกลุ่มใดโดยเฉพาะ
(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 0-2288-5555
เบอร์ภายใน : 5555
โทรสาร : 0-2280-7045
e-mail : pr022804966@hotmail.com