www.finasteriderx.net
canlı maç izle saglambahissiteleri Avukat kartvizit evden eve nakliyat

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

  นางอนงค์  ผดุงชีวิต  
 

นางศิริกุล พานพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 
นางสาวนภาพร เย็นสุขใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบุคคลากร
นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานสารบัญ
นางศุภาลัย จันทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวน้างานพัสดุ
นางจรียาภรณ์ ทิพย์รัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ
       
นางเพ็ญประภา แรงโสม
พนักงานธุรการ 4
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายประจน เอี่ยมฤทธิ์
พนักงานธุรการ 4
งานธุรการ
นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง
พนักงานธุรการ 4
งานธุรการ
นายจีระพันธ์ แก้วสอาด
พนักงานธุรการ 4
งานสารบัญ 
       
นางสาลี่ มะลีมาน
พนักงานธุรการ 4
งานธุรการ
นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
พนักงานราชการ
งานสารบัญ
นายณัฐพงศ์ นัยจิต
พนักงานราชการ
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวธวัลกร ดวงสงค์
พนักงานราชการ
งานประชาสัมพันธ์
       
   

นางสาวลักขณา โธนบุตร
พนักงานราชการ
งานสารบัญ

นางสาวนลินภัสร์ พูลเกษมชญากิตต์
ครูอัตราจ้าง
งานพัสดุ
   
       

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (General Administration Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณในสำนัก
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสำนัก
(4) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนัก
(6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(7) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
(8) บริหารงานบุคลากรและการพัฒนาองค์กรในสำนัก
(9) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักที่มิใช่งานกลุ่มใดโดยเฉพาะ
(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร 0-2288-5555
ภายใน 5555
โทรสาร 0-2280-7045