> <  


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ประธาน
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpk57.ac.th

 

นายศักดา เรืองเดช
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.pipanya.org
 
นายวินัย รูปขำดี (เกษียรอายุราชการ)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.secr7.com
 
นายศรยุทธ เรืองน้อย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.takwelfare.com
 
นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเมธี วิจารณ์ปรีชา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางวนิดา วิจารณ์ปรีชา
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
           
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpg23.ac.th
 
นางอนงค์ เนตรทิพย์
โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.pichitse.tha.im/?ckattempt=1
 
นายนรวัฒน์ อัมภวา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sotetak.ac.th
 
นางสุนันท์ จารุพันธ์
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.nakhonsawansp.com
 
นายประสิทธิ์ คำภู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://speckpp.org
 
นางสาวบุษบา ตาไว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://school.obec.go.th/se_st/
 
นายปกรณ์ อาจมิตร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.spc-uthaithani.com/
 
นางกาญจนา ฮวดศรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://koratsped-11.com/
 
นางจินดา อุ่นทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.spe-utt.com/
 
นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นายเดช สุธรรมปวง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.tak-sp.net
     
   
นายประจวบ ลังกาวงศ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://sotphetchabun.com/
     
   
นายกานต์ สอนอยู่กลาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://phetchabunse.com
     
นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.ssbangkruai.com/  
 
นางณกมล นกแก้ว
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.ssbangkruai.com/