<  


นางอนงค์ พืชสิงห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ตำแหน่ง ประธาน
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sst.siamvip.com

 

นายชนะ โนนทนวงษ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.skkd.net/
 
นายสุวรรณ บัวพันธ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์
โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpg53.ac.th/home/
 
นายวิชัย เวียงสงค์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสำเนียง สามแก้ว
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายมานิต คำงาม
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
           
นายอำนาจ ชนชนะชัย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sodudonthani.net
 
นายอุทัย เพชรอยู่
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.Srisangwankhonkaen.ac.th
 
นายเรืองเวช ผาสุข
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sotroiet.com
 
นายนวรัตน์ สมุทรโคตา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.ws-loei.ac.th
 
ดร.อภิชา ถีระพันธ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   https://www.rpk50.ac.th
 
นายนพดล ธุลีจันทร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.kksped9.com
 
นายชลิต วิพัทนะพร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.secsk.com
 
นายอุบล ธนาสัย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.roietspecial.com/
 
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.loeispecial.com/
 
นายสุพจน์ ชะพิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.nakhonphanomspecial.net/
 
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.atspecial.net/
 
นายอนุ เหมือนอินทร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.nbpspecial.com/
 
นายดาวเทียม บับที
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.bksped.net/
 
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.skksped.net/
   
   
นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpk27nk.ac.th/
     
นายสันติ ฤาไชย
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.kalasinspe.com
 
นายพิชิต สนั่นเอื้อ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.udonspecial.com/
     
   
นางสาวภัทรอร อิรพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ