<  
นายสถาพร วิสามารถ
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง ประธาน
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.suphanburipanyanukul.org/

 

นายวีระ กิ่งแก้ว
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.pbpschool.ac.th
 
นายณรงค์ ศิริเมือง
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.phrapiya.ac.th
 
นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.specialcenter5.org
 
นายวิชัย เวียงสงค์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายไพฑูรย์ คงคาสุริยฉาย
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสุภาณี แม้นเดช
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
   
นางสาวอุศมา เทศแก่น
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายวิทยา ประวะโข
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.pbps.ac.th
 
-
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.ssbangkruai.com/
 
นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://fasaiwitthaya.weebly.com/
 
นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sspn.ac.th/index.php/en/
 
นายสมหมาย ลิ้มเจริญ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rachpracha47.ac.th/
 
นางสาวปนัดดา วงค์จันตา
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.setsatian.ac.th
 
นายสำเริง กิปัญญา
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sotthung.net
 
นายสัมพันธ์ บังผล
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นายไพฑูรย์ ศรีทอง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://school.obec.go.th/deaf-np/
 
นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sodkan.com/
 
นายนริศร นุชถาวร
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://school.obec.go.th/thepparat/
 
นางสมพร หวานเสร็จ
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.spedubkk.com/
 
นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sec01.com/
 
นางสาวอรวรรณ เจือจาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.nonthaburispc.com
 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.secpt.go.th
 
นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sp-special.com/
 
นายสรายุทธ ภูคัสมาส
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นางกัญยา เคหารมย์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.ratchaburispecial.net
 
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่  
 
นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.prachuapspecial.com/
 
   
นายเจริญ แจ่มใส
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
     
   
นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ
ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ