ฝึกยืนด้วยท่อ พีวีซี โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

36756822_10209325527574099_8911841591971282944_n

การทำกายภาพบำบัด การตรวจประเมินเพื่อจำแนกประเภทของผู้พิการทางสมอง นำไปสู่การวางแผนการรักษา การฟื้นฟูกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการได้รับบริการอย่างทันท่วงที การศึกษาของผู้จัดทำ พบว่าหากได้รับการฝึกทางกายภาพบำบัดตั้งแต่แรกเกิดจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามหลักการของการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early intervention)ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ผู้จัดทำได้สร้างสื่อนวัตกรรม ราวฝึกยืนด้วยท่อพีวีซี เพื่อช่วยให้เด็กที่ความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปฝึกที่บ้านได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม