สื่อการสอนล่าสุด :


การนวดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

36744882_10209325326369069_7529376973273956352_n

การนวด เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของชนชาติไทยมาช้านาน มีหลักในการปฏิบัติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนวดเป็นการดูแลสุขภาพโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการ ส่งผลต่อร่างกาย และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นำการนวดมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้

อ่านเพิ่มเติม


Early Intervention – UDSEC โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

เริ่มแรกที่มั่นคง

ห้องแรกเริ่ม คือ ห้องที่ผู้เรียนมาสมัครโดยมีคุณครูคอยสอบถามประวัติของผู้มาสมัครจากพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ประกอบการสังเกต การสัมภาษณ์ คัดกรอง ประเมินความสามารถพื้นฐาน โดยทีมนักสหวิชาชีพ ได้แก่ ครูกายภาพบำบัด ครูกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา ผ่านกิจกรรม เทคนิค วิธีการที่หลากหลายเพื่อเป็นการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในการพัฒนาตามศักยภาพของเด็กพิการ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการจากครูผู้รับผิดชอบแล้ว จะดำเนินการสอนนักเรียนตามแผนที่ได้วางไว้ โดยทุก 3-6 เดือน ครูจะประเมินผลดูว่านักเรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าพัฒนาการยังไม่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปตามจุดประสงค์ที่ได้วางแผนไว้ ครูผู้รับผิดชอบก็จะต้องดำเนินการปรับแผน IEP หลังจากนั้น เมื่อครบปีการศึกษาครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดทำแผน รับทราบผลกสรพัฒนาการ รวบรวมข้อมูลว่า นักเรียนมีความพร้อมที่จะไปสู่กระบวนการส่งต่อไปโรงเรียนเรียนร่วม

อ่านเพิ่มเติม


ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Multisensory Room ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสMultisensory Room

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เสนอการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตอน ห้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส(Multisensory Room) การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะลักษณะของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภทนั้นต่างมีข้อจำกัดและลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การให้การศึกษาควรมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบและวิธีการของเด็กทั่วไปทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ห้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส(Multisensory Room) เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมในการกระตุ้นการรับความรู้สึกที่หลากหลาย มีอุปกรณ์ในการกระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น และการเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการตื่นตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการรับรู้และการเรียนรู้ที่ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ตลอดจนให้ความรู้สึกผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการรับรู้ การเรียนรู้ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์หรือผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการรับรู้บกพร่อง การบูรณาการประสาทความรู้สึก หมายถึง การจัดการและการจัดกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูล ที่ได้มาจากระบบประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการเรียนรู้ระบบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้า บรรจุข้อมูลลงในสมอง การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และได้รสชาติ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ การเคลื่อนไหวของประสาทสัมผัสจะช่วยให้มนุษย์ได้รับข้อมูล รับรู้ว่า ร่างกายของคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีความสามารถที่จะ รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีกระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลการสัมผัสเพื่อการจัดการ พฤติกรรม เมื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกผ่านการเห็น การได้ยิน การรับรส […]

อ่านเพิ่มเติม


ห้องเรียนแห่งจิตวิญญาณ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ห้องเรียนแห่งจิตวิญญาณ

ความรู้ใด…สำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ? เป็นคำถามที่ชวนคิดสำหรับระบบการศึกษาในปัจจุบัน เพราะส่วนมากเราจะพูดกันว่า “ทำยังไงให้เด็กเก่ง ทำยังไงให้เด็กมีความรู้เยอะๆ แล้วทำยังไงให้เด็กทุกคนสอบผ่านจากไม้บรรทัดอันเดียวกันที่เอามาวัดเด็กทั้งหมด”

อ่านเพิ่มเติม