สื่อการสอนล่าสุด :


ชีววิถีบำบัด โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

36692996_10209325471932708_2289282448543973376_n

ชีววิถีบำบัด เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็ก ในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มีฐานการเรียนอยู่ของศูนย์ที่หลากหลาย มีหลักแนวคิดที่จะนำฐานด้านการเกษตร มาจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญไปที่การใช้สัมผัสชีววิถี เพื่อให้เด็กได้ลงกิจกรรม โดยได้สัมผัสกับธรรมชาติ ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทั้งภาคสนาม ภาคสังคม ภาคการสื่อสาร และภาคทักษะอาชีพจะได้ตอบสนองทักษะการเรียนรู้ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม ชีววิถี บำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นภาคของการทดลอง มีงานวิจัยเข้ามาลองรับ และพิสูจน์ดูว่า ฐานชีววิถี บำบัด ของเราสามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร Early Intervantion ได้หรือไม่ กิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างการทำการเกษตรจะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ มีภูมิต้านทานที่ดี ที่ช่วยให้เด็กพร้อมสู่สังคมมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม


สื่อการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น โดย โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

36730174_10209325463812505_1292769634084192256_n

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประกอบอาชีพได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มนี้ ต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ จากการศึกษาวิจัย พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก นั้น สามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อใช้สื่อการเรียนรู้จากการมองเห็น เช่น วัตถุจริง ภาพถ่าย ภาพสัญลักษณ์ โลโก้ต่างๆ จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จึงได้มีการนำ ; สื่อการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น ; ประเภท รูปภาพ ป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาปรับใช้ในบริเวณต่าง ๆของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน หอนอนนักเรียน รวมถึงบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ทำให้นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและ ออทิสติกของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ครูผู้สอน ผู้ดูแลสามารถจัดระเบียบให้กับนักเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น นับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลดีและเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรมพัฒนาจิตของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมพัฒนาจิต

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและก็ฝึกฝนทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ และจิตใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีด้านทั้ง 3 ด้านนี้นะครับที่ดีขึ้น จากผู้เรียนที่เข้ามาในโรงเรียน จากแต่ก่อนเขาจะมีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้น เราก็ใช้กิจกรรมพัฒนาจิตนี้แหละ ค่อยๆขัดเกลาให้กับลูกๆของเราได้เกิดความสมดุลในเรื่องของการพัฒนา ทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ

อ่านเพิ่มเติม


พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

36763034_10209325571655201_66468175138521088_n

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู และพิธีผูกแขนต้อนรับครูคนใหม่ ครูที่ย้ายมาใหม่ นักเรียนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นพิธีที่สำคัญ เป็นพิธีที่ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนที่มีต่อครูบาอาจารย์นักเรียนทุกคนได้กล่าวคำอเสรวาสไหว้ครู และยินยอมพร้อมกายมอบตนให้อยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คุณครูทุกคนได้รับการสักการะจากลูกศิษย์ลูกหาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี คุณครูทุกคนเมื่อได้รับการไหว้จากลูกศิษย์ของตนแล้วในวันนี้ ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่จะเริ่มต้นในการที่จะแสวงหาสิ่งดีดี มอบความรัก ความอบอุ่น ได้กระทำในสิ่งที่ถูกที่ต้อง ได้กระทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของครู ควรจะทำโดยเฉพาะคุณครูของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลนั้น “เป็นมากกว่าครู”

อ่านเพิ่มเติม