สื่อการสอนล่าสุด :


การพัฒนาทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนของเด็กออทิสติก โดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม

16386149745_f56818fbd4_o-1920x550

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนของเด็กออทิสติก โดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เรียนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีปัญหาในการปฏิบัติตัวในโรงเรียน จำนวน 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาของครู จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ภูมิลำเนา และสาขาวิชาที่จบ รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางการในการจัดการศึกษาตามพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณเป็นครู จำนวน 90 คน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ครู จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .975 และเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเพศแตกต่างกัน ประสบการณ์การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ภูมิลำเนาแตกต่างกัน และสาขาวิชาที่จบแตกต่างกัน มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ […]

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก

16386149745_f56818fbd4_o-1920x550

เอกสารชุดศึกษาด้วยตนเอง วิชาการศึกษาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร บทความของนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ครูและบุคลากรที่สนใจควรทราบ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก ประวัติความเป็นมาทางการศึกษา การคัดกรองเบื้องต้น หลักการ การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เทคนิควิธีการช่วยเหลือ การสื่อสารของบุคคลออทิสติก ทักษะการดำรงชีวิต รูปแบบการจัดการศึกษา และสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับบุคคลออทิสติก เพื่อให้ครูและผู้สนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งนำแนวทาง ความรู้แนะนำแก่ผู้ปกครองต่อไป

อ่านเพิ่มเติม


หน้า 27 จาก 28« หน้าแรก...1020...2425262728