สื่อการสอนล่าสุด :


การพัฒนาทักษะการรับรู้และการสื่อสารโดยใช้บัตรภาพสำหรับเด็กสมองพิการ

edu02

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้บัตรภาพในการพัฒนาทักษะการรับรู้และการสื่อสารและเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษา เรื่อง “เซต” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

p_-248_pg(1)

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษาเรื่อง “เซต”

อ่านเพิ่มเติม