สื่อการสอนล่าสุด :


หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๐ ชื่อผลงาน หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางสาวไพศาล สุนทรา หน่วยงาน/สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน (๓) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]

อ่านเพิ่มเติม


หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๐ ชื่อผลงาน หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางสาวไพศาล สุนทรา หน่วยงาน/สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน (๓) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]

อ่านเพิ่มเติม


รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องการทำลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ 29 สิงหาคม 2557 ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่องการทาลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ หน่วยงาน/สังกัด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การทาลูกประคบสมุนไพร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลดังนี้ 1. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของขุดการสอน เรื่อง การทาลูกประคบสมุนไพร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การลูกประคบสมุนไพร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าชุดการสอนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เฉลี่ยเท่า 83.33/84.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการสอน เรื่องการทาลูกประคบสมุนไพร […]

อ่านเพิ่มเติม


ฝึกยืนด้วยท่อ พีวีซี โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

36756822_10209325527574099_8911841591971282944_n

การทำกายภาพบำบัด การตรวจประเมินเพื่อจำแนกประเภทของผู้พิการทางสมอง นำไปสู่การวางแผนการรักษา การฟื้นฟูกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการได้รับบริการอย่างทันท่วงที การศึกษาของผู้จัดทำ พบว่าหากได้รับการฝึกทางกายภาพบำบัดตั้งแต่แรกเกิดจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามหลักการของการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early intervention)ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ผู้จัดทำได้สร้างสื่อนวัตกรรม ราวฝึกยืนด้วยท่อพีวีซี เพื่อช่วยให้เด็กที่ความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปฝึกที่บ้านได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม


หน้า 2 จาก 3012345...102030...หน้าสุดท้าย »