สื่อการสอนล่าสุด :


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม

Inclusive Education http://web.nrru.ac.th/web/special_edu/1-1.html#1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม วิวัฒนาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในระบบการจัดการศึกษาแต่เดิมจะจัดรูปแบบเดียว คือ การศึกษาปกติทั่วไป (Regular Education) ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีคนคำนึงถึงเด็กพิการหรือเด็กที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในระบบปกติทั่วไป แต่ต่อมามีกลุ่มเด็กพิการที่นักการศึกษาเห็นว่าสามารถให้การศึกษาได้ จึงได้จัดเป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการให้กับกลุ่มเด็กพิการเหล่านั้น จึงได้มีกำเนิดการศึกษาพิเศษ (Special Education) ขึ้นเมื่อจัดการศึกษาพอเศษให้เป็นระยะเวลาหนึ่ง มีกลุ่มนักการศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า เด็กพิการกลุ่มหนึ่งสามารถพัฒนาได้มาก ได้มีการทดลองให้เด็กพิการเข้าไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป และเกิดวิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เรียกว่า การเรียนร่วม (Integrated Education หรือ Mainstreaming)                     จากคำจำกัดความของการเรียนร่วมและแนวทางการจัดการเรียนร่วมนี้ มีประเด็นสาระสำคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ ข้อที่ 1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ต้องเตรียมเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้พร้อมที่จะเข้าเรียนร่วมได้ หมายถึง เด็กจะต้องมีพัฒนาการเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไปทุกประการจึงจะได้รับโอกาสให้เข้าเรียนร่วมโดยทางโรงเรียนจะมองว่า เด็กมีปัญหาจึงต้องปรับและเตรียมที่เด็ก ข้อที่ 2 โรงเรียนและชั้นเรียนปกติทั่วไปไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมิน ฯลฯ โรงเรียนเพียงแต่จัดบริการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม ฉะนั้นหากเด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ผู้บริการและครูเข้าใจก็๗ะได้รับโอกาสให้เข้าเรียนร่วมและได้รับการสนับสนุน แต่หากเด็กไปเข้าเรียนในโรงเรียนที่ผู้บริหารและครูไม่เข้าใจ เด็กก็จะขาดโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ได้สูง การศึกษาแบบเรียนร่วม คือ การศึกษาสำหรับทุกคนโดยรับเข้ามาเรียนรวมกัน […]

อ่านเพิ่มเติม


ออทิสติก คนที่มีโลกของตัวเอง

index

ออทิสติก คนที่มีโลกของตัวเอง          อาจยากที่เราจะเข้าใจคนที่มองเห็นโลกแตกต่างจากเรา คนบางคนรับรู้ ได้ยิน ในสิ่งที่แปลก จากที่เรารับรู้ โดยที่เขาอาจไม่รู้เลยว่าเขากำลังเห็นและได้ยินในสิ่งที่แปลกไปจากคนอื่นๆ และนั่นทำให้เขาทำอะไรแบบที่ใครๆไม่เข้าใจ ถ้าเบื้องหน้าของเราคือ ท้องทะเลสีคราม ฟ้าใส มีเสียงคลื่นกระทบฝั่ง กับสายลมที่หอบโอโซนมาให้หายใจอย่างสดชื่น คุณจะเชื่อไหมว่า “ใครคนหนึ่ง” ที่ยืนอยู่ตรงจุดเดียวกับที่เรายืนอยู่นั้น ไม่อาจมองเห็นและสัมผัสสิ่งตรงหน้าได้เหมือนเรา เขาอาจมองเห็นเพียงคลื่นที่แยกส่วนเป็นชิ้นๆ ครั้งหนึ่งพอภาพนั้นลบเลือนไป เขาจึงได้ยินเสียงคลื่นที่ดังสนั่นเหมือนจะโถมทับลงมาบนร่าง …ไม่ต้องกังวล ถ้าคุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจ…         นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอีกหลายสิ่งของใครบางคนที่แตกต่างไป เกือบ 60 ปีมาแล้ว ที่โลกได้รู้จักกับคนที่มีช่องทางการสัมผัสรับรู้แตกต่างไปจากคนอื่น ซึ่งเป็นความ บกพร่องของสมองส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสและการเรียนรู้ แพทย์จัดว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งตั้งชื่อว่า “ออทิซึม” (Autism) และเรียกคนที่มีลักษณะเช่นนี้ว่า “ออทิสติก”(Autistic)         ออทิซึม มีความหมายว่า “ตัวเอง” เป็นการตั้งชื่อตามพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนตั้งแต่วัยเด็ก คือการแยกตัวอยู่ในโลกของตัวเอง ไม่ค่อยสื่อสารกับใคร จนทำให้เขาขาดการรับรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่าง สิ้นเชิง มีความล่าช้าในด้านพัฒนาการสังคม การพูด การใช้ภาษา การสื่อความหมาย ไม่มีจินตนาการ มีพฤติกรรมซ้ำๆ บางอย่าง […]

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาสงเคราะห์

การศึกษาสงเคราะห์   ๑. แนวคิดที่เกี่ยวสิทธิโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาไว้ดังนี้ “มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย” นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ […]

อ่านเพิ่มเติม


SAKAEO MODEL ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมชื่นชม

1.2

ชื่อผลงาน : SAKAEO MODEL ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมชื่นชม ชื่อผู้ส่งผลงาน : นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม