การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล VS การดัดแปลง/ปรับเปลี่ยน

Erich Strom

https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/the-difference-between-accommodations-and-modifications

ความต่างระหว่างการ ช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  สามารถอธิบายโดยย่อดังนี้
การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล (accommodation) คือวิธีที่ช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนรู้จาก สื่อการเรียนการสอน  ในขณะที่การดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน (modification) คือการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือความคาดหวังในสิ่งที่ครูต้องการให้เด็กเรียนรู้

ความต่างระหว่างการ ช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถอธิบายโดยย่อดังนี้
การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล (accommodation) คือวิธีที่ช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนรู้จาก สื่อการเรียนการสอน ในขณะที่การดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน (modification) คือการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือความคาดหวังในสิ่งที่ครูต้องการให้เด็กเรียนรู้

โดย Erich Strom

https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/the-difference-between-accommodations-and-modifications

Leave a Reply