การฝึกพูดนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนบุคคลออทิสติก

ผู้ผลิต/ผู้สอน นางสาวชรินรัตน์ ต้นเพชร ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

Leave a Reply