การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนร่วม  ได้แก่ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม