การพัฒนาทักษะการรับรู้และการสื่อสารโดยใช้บัตรภาพสำหรับเด็กสมองพิการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้บัตรภาพในการพัฒนาทักษะการรับรู้และการสื่อสารและเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวัน ของเด็กสมองพิการกรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กสมองพิการ  จำนวน ๓ คน เพศ ชาย  ที่เข้ารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิธีการศึกษา โดยการสำรวจ/ค้นหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเด็กสมองพิการและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูลด้วยตนเองและครอบครัว โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมของเด็กสมองพิการ ก่อนและหลังการทำกิจกรรมการใช้บัตรภาพในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ หมวดภาพผลไม้  ได้แก่    กล้วย  ส้ม  มะม่วง   มะละกอ   แตงโม     หมวดภาพสัตว์เลี้ยง  ได้แก่    ไก่   หมา   แมว    ปลา    นก   หมวดภาพเครื่องแต่งกาย   ได้แก่     เสื้อ  กางเกง  ถุงเท้า  รองเท้า  หมวก   หมวดเครื่องครัว   ได้แก่   จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถ้วย หมวดของใช้ในบ้าน โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน  หมวดของใช้ในห้องน้ำ โถส้วม ถังน้ำ ขันน้ำ  สบู่ แปรงสีฟัน นำข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการรับรู้ โดยการเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำกิจกรรมการใช้บัตรภาพในรูปของแผนภูมิแท่งประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมการใช้บัตรภาพเพื่อพัฒนาทักษะการรับรู้และการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน เมื่อเปรียบเทียบการทำกิจกรรมการใช้บัตรภาพผู้เรียนมีพัฒนาการในการรับรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวันกับผู้อื่นได้สูงขึ้น มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะ สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสาร โต้ตอบกับบุคคลอื่น ทำให้เข้าใจ  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ ปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับของชุมชนในการออกสู่สังคมมากขึ้นและเป็นครอบครัวต้นแบบ ของพัฒนาเด็กพิการในชุมชน  ครอบครัวและชุมชนมีเจตคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักต่อคนพิการ เกิดการยอมรับ เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Download เอกสาร