การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษา เรื่อง “เซต” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษาเรื่อง “เซต” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 เพื่อศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก่อนและหลังการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการสอนกับหลังสอน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จำนวน 10 คน ซึ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้การวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test Dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษา เรื่อง “เซต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษา เรื่อง “เซต” หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการสอนนักเรียนมีเจตคติดีกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Download เอกสาร