การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก

เอกสารชุดศึกษาด้วยตนเอง วิชาการศึกษาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร บทความของนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ครูและบุคลากรที่สนใจควรทราบ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก ประวัติความเป็นมาทางการศึกษา การคัดกรองเบื้องต้น หลักการ การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เทคนิควิธีการช่วยเหลือ การสื่อสารของบุคคลออทิสติก ทักษะการดำรงชีวิต รูปแบบการจัดการศึกษา และสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับบุคคลออทิสติก เพื่อให้ครูและผู้สนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งนำแนวทาง ความรู้แนะนำแก่ผู้ปกครองต่อไป

Leave a Reply