การอธิบายอนาคตทางการศึกษาผ่าน 5 แผนภูมิ

เขียนโดย Adam Shirley, 18th May 2016

จากรายงานของ World Economic Forum, (2016) พบว่า ถ้าเด็กๆ วันนี้ เจริญเติบโตและไปประกอบอาชีพในสถานที่ทำงานในอนาคต พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะทางอารมณ์และสังคม

ในงานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจดิจิตอลได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานไปแล้ว ดังนั้นทักษะการเรียนรู้ทางสังคม และอารมณ์ (Social and Emotional Learning Skills: SEL) เช่น การร่วมมือ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา จึงกลายเป็นทักษะสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นยมากกว่าครึ่งของเด็กที่เข้าโรงเรียนในวันนี้ คาดว่าจะทำงานที่ยังไม่เกิดในปัจจุบัน ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นทักษะที่สำคัญของนักเรียน

ทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Learning Skills: SEL) คืออะไร

ทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ คือ ความสามารถที่อยู่โดยรอบแกนของการเรียนรู้ เช่น การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ เป็นทักษะที่ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และเป็นหัวใจของการปฏิสัมพันธ์  ทางสังคม

 

สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่

 การอธิบายอนาคตทางการศึกษาผ่าน 5 แผนภูมิ.pdf

Leave a Reply