การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อน

เอกสารชุดศึกษาด้วยตนเอง วิชาการศึกษาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อน เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร บทความของนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลพิการซ้อน ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ครูและบุคลากรที่สนใจควรทราบ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล พิการซ้อน ประวัติความเป็นมาทางการศึกษา การประเมิน คัดกรองเบื้องต้น หลักการการให้ความ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เทคนิควิธีการช่วยเหลือ การสื่อสารของบุคคลพิการซ้อน ทักษะการดำรงชีวิต การ บัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การปรับพฤติกรรม การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับบุคคลพิการซ้อน เพื่อให้ครูและผู้สนใจนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งนำแนวทางความรู้แนะนำแก่ผู้ปกครองต่อ

รายการที่โฟสต์ล่าสุด

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย
บรรยาย พรบ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
Education for All" ตามแนวทางการเรียนรวม ? (เด็กพิเศษ)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ ...
คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของสำนักบริหา...

Leave a Reply