การพัฒนาทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนของเด็กออทิสติก โดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนของเด็กออทิสติก โดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เรียนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีปัญหาในการปฏิบัติตัวในโรงเรียน จำนวน 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือภาพเรื่องราวทางสังคม 2)แผนการสอนเรื่องราวทางสังคม 3)แบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในโรงเรียน แบบแผนการทดลองเป็น Single Subject Design รูปแบบ Multiple Baseline Design Across Situations โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 5 ครั้ง ระยะที่ 2 ระยะจัดกระทำ เป็นการสอนทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนของเด็กออทิสติก โดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคมพร้อมนำเด็กเข้าสู่สถานการณ์จริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าพิสัยและการประเมินด้วยสายตา (Inter observer) แสดงผลการวิจัยด้วยกราฟ ผลการวิจัยพบว่า

  1. เด็กออทิสติกมีทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนสูงขึ้นเมื่อได้รับการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม
  2. เด็กออทิสติกหลังจากได้รับการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม ผู้วิจัย : นายภัทรนันท์ อิงภู และคณะ ห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

2557

รายการที่โฟสต์ล่าสุด

Leave a Reply